Prohlídka Baby-friendly Bike-friendly Free wifi Dotazník spokojenosti Přihlásit k newsletteru Lípa Resort - Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na Google Plus
Online rezervace
Přepínač jazyků Čeština
English Deutsch Polski русский

Historie a lidé

Poprvé je jako farní ves na tolštejnském panství doložena roku 1361 a dlouhou dobu zřejmě byla jediným sídlištěm v celém okolí. Již dlouho předtím stál nedaleko odtud hrad Krásný Buk, který byl ale roku 1339 zničen a některá jeho práva byla údajně přenesena na majitele Staré rychty, stojící až do roku 1731 na křižovatce cest v místech dnešního krásnolipského náměstí. Sousední ves Krásný Buk, připomínaná poprvé roku 1485, vznikla pravděpodobně až po husitských válkách. 
 
Ještě v polovině 16. století patřila Krásná Lípa k tolštejnskému panství, ale 7. března 1573 ji Kryštof ze Šlejnic prodal bratřím Abrahamovi a Jindřichovi z Vartenberka, kteří ji připojili ke kamenickému panství. V roce 1614 panství získal rod Kinských, jehož příslušníci podporovali rozvoj řemesel. Roku 1654 už v obci stálo kromě 36 selských usedlostí také 60 řemeslnických domků, jejichž obyvatelé se věnovali převážně plátenictví. V roce 1731 přijal hrabě Filip Josef Kinský do svých služeb anglického textilního odborníka Johna Barnese, který zde založil manufakturu na přízi. Téhož roku 3. srpna získala Krásná Lípa od císaře Karla VI. statut městyse a roku 1733 byly novému městečku uděleny trhy. Brzy po povýšení bylo uprostřed městečka vyměřeno čtvercové náměstí, nad nímž byl v letech 1754-58 postaven nový kostel. 
 
Roku 1766 byl v Krásné Lípě založen cech punčochářů, později tu vznikala bělidla a další řemeslnické dílny, které se staly základem průmyslového rozvoje městečka. Díky tomu byla Krásná Lípa už v prvních desetiletích 19. století významným střediskem textilní výroby a obchodu. Rozvoji města napomohlo také vybudování železnice v roce 1869 a o rok později, 5. ledna 1870 se Krásná Lípa stala městem. Nejvyššího počtu 6930 obyvatel dosáhla v roce 1910, poté se jejich počet pomalu snižoval. Ke značnému úpadku města došlo po odsunu původních německých obyvatel v letech 1945-1946, kdy se počet obyvatel snížil asi na polovinu a zbořeno bylo přes 300 opuštěných domů. Přestože byla zničena celá jihozápadní čtvrtina náměstí a zanikla i řada pozoruhodných domů v dalších částech města, Krásná Lípa si dodnes uchovala památkový význam.